Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №979 / 27.06.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 979
гр. Силистра,27.06.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ - поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ 26–1352/09.05.2013 г. от Красимир Петров Михалев и Георги Петров Михалев основателно

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ V 43 и УПИ VІ 43 в кв. 15 по плана на с. Главан.

д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 01 юли 2013 г. / Печат