Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №987 / 27.06.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 978
гр. Силистра, 27.06.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ – след изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон. и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ 26-1362/24.06.2013 г. от Любка Павлова Русанова, Десислава Александрова Гешева, Валентин Атанасов Атанасов, Здравко Стоянов Урумов и Гинка Георгиева Антонова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за допълване/поправка на кадастрален план и изменение на плана за регулация за УПИ ХVІ 34 в кв. 8 по плана на с. Богорово.

д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 01 юли 2013 г. / Печат