Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №7 / 01.07.2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 7
гр. Силистра 01.07.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-709 /25.06.2013г. от Петко Кръстев Великов

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ I547, УПИ XV547, УПИ XIV547, УПИ II548 и УПИ XIII548 кв. 46 по плана на с. Айдемир.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 03 юли 2013 г. / Печат