Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №8 / 01.07.2013 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 8
гр. Силистра 01.07.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-702 / 15.05.2013г. от Лена Матвеева Калистратова – Петкова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ V207 и УПИ VII206, кв. 18  по плана на с. Айдемир.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 03 юли 2013 г. / Печат