Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-72 / 15.07.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-72
гр. Силистра 15.07.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл.124a, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Задание за проектиране и Заявление с вх. № УТ 88/ 11.07.2013г. от Ростислав Светославов Павлов

ДОПУСКАМ :

Да се изработи ПУП - ПЗ - плана за застрояване за поземлен имот № 41143.500.2387 по КК и КР на с. Калипетрово, намиращ се на ул. ,,Милин Камък'' N:11, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда, гараж и ограда.
Заданието за проектиране да се съгласува от възложителя с РИОСВ-Русе на основание чл.125, ал.6 от ЗУТ.
Възложителят да съгласува проекта за ПУП с контролните органи и специализираните експлоатационни предприятия, по реда на чл.127, ал.2 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 22 юли 2013 г. / Печат