Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-118 / 19.07.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК-118
гр. Силистра 19.07.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ 07-710 /28.06.2013г. от Борис Димитров Димитров и Елеонора Георгиева Йорданова.

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ IV4108,4111,4112, кв. 13Е, по плана на град Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 23 юли 2013 г. / Печат