Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-126 / 23.07.2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-126
гр. Силистра 23.07.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, Договор  с рег. № 4897, том II, № 29, Договор с рег. № 1182, том I, № 30, Договор с рег.  № 11963, том III, № 57, скица  предложение и Заявление с вх. № УТ 132 /22.07.2013г. от Община Силистра, ЕАД „Български пощи”, Българска телекомуникационна компания и Районен кооперативен съюз Силистра.

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация за УПИ V6474,6475,  кв. 2, по плана на Промишлена зона ,,Калипетрово - Изток'', Община Силистра.

 Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 24 юли 2013 г. / Печат