Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-130 / 23.07.2013 г.


ЗАПОВЕД

№ ЗК – 130

гр. Силистра, 23.07.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на с. Айдемир със Заповед № РД-18-73/11.12.2006 г на ИД на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 107/16.07.2013 г. от Марин Димов Великов и предварителен договор от 16.07.2013 с Община Силистра е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за УПИ ІІ общ. в кв. 238 по плана на с. Айдемир, а по кадастрална карта поземлен имот № 00895.502.11553.

д-р Юлиян Найденов

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 26 юли 2013 г. / Печат