Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-156 / 26.07.2013г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-156
гр. Силистра, 26.07.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните и одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2006 г. г на ИД на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 165/25.07.2013 г. от Янко Петков Николов и Иванка Маринова Николова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за УПИ ІІІ 2705 в кв. 145 по плана на гр. Силистра извън ЦГЧ, а по кадастрална карта поземлен имот № 66425.501.2705.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 06 август 2013 г. / Печат