Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №217 / 09.08.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 217
гр. Силистра, 09.08.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ - поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 181/29.07.2013 г. от Керана Маринова Иванова, Кольо Иванов Иванов, Марин Иванов Колев, Тодорка Колева Стойчева, Йордана Колева Маринова, Гинка Стоянова Иванова и Снежана Стоянова Дачева е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ V 104 в кв. 7 по плана на с. Сърпово.

Денка Михайлова
За кмет на община Силистра
На осн. Заповед № 206/07.08.2013 г.

Публикувано на: 13 август 2013 г. / Печат