Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №255 / 20.08.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 255
гр. Силистра, 20.08.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – когато кадастралния план или карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Силистра със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на ИД на АГКК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 255/12.08.2013 г. от Веселин Христов Ангелов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за УПИ ІІІ 3024 в кв. 190 по плана на ЦГЧ – гр. Силистра, а по кадастрална карта поземлен имот № 66425.500.3024.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 22 август 2013 г. / Печат