Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №313 / 27.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 313
гр. Силистра 27.08.2013 г.


На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ , скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 325 / 26.08.2013г. от  Община Силистра и Областно пътно управление

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за кръстовището на бул. ,,Добрич'' и бул. ,,Седми септември'' в следния обхват:
 по бул. ,,Добрич'' - от осова точка № 478, 479 и 480 до осова точка  № 490 и от осова точка № 493 към осова точка № 518 и
по бул. ,,Седми септември'' - от осова точка № 487 до осова точка № 490,  от осова точка № 491 до осова точка № 163,  от осова точка № 488 до осова точка № 493 и от осова точка № 492 до осова точка № 162, по плана на извън ЦГЧ на     гр. Силистра, Община Силистра, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на ново кръгово кръстовище от Община Силистра и Областно пътно управление.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт "Градоустройство''

Публикувано на: 28 август 2013 г. / Печат