Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №314 / 27.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 314
гр. Силистра 27.08.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане и с вх. № УТ -315/23.08.2013 г. от Иван Петров Динков за комплексен проект за инвестиционна инициатива, и след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание чл.124а, ал. 2, чл. 110 ал. 1, т. 3 от ЗУТ - проектиране на ПУП - ПЗ / план за застрояване/, за създаване на устройствена основа за изграждане на гараж за селскостопански машини, намиращи се в ПИ с идент. 41143.503.147, местност Чанлъка, по плана на село Калипетрово, Община Силистра.
II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за изграждане на гараж за селскостопански машини, намиращи се в ПИ с идент. 41143.503.147, местност Чанлъка, по плана на село Калипетрово, Община Силистра.

Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.

Възложителя да съгласува проекта за ПУП - ПЗ с контролните органи и специализираните експлоатационни дружества, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 128 ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и одобряване.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция “Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”

Публикувано на: 28 август 2013 г. / Печат