Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №324 / 28.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 324
гр. Силистра 28.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 337 / 27.08.2013г. от  Община Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ II за младежки дом, кв. 86,  по плана на гр. Силистра, Община Силистра, с привеждане на регулацията към кадастралната карта на гр. Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 29 август 2013 г. / Печат