Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №326 / 28.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­326
гр. Силистра 28.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 339 / 27.08.2013г. от  Община Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ VII за общежитие, кв. 69,  по плана на гр. Силистра, Община Силистра, с цел привеждане на регулацията към имотните граници по кадастрална карта.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра
Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 29 август 2013 г. / Печат