Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №327 / 28.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­327
гр. Силистра 28.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 336 / 27.08.2013г. от  Община Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за УПИ VIII за училище, институт и озеленяване, кв. 29б,  по плана на           гр. Силистра, Община Силистра, с цел отреждане на нов квартал, разделяне на УПИ VIII на четири нови урегулирани имота и провеждане на нова улица свързваща ул. ,,Плиска'' и ул. ,,Плевен'' с обособени на места за паркиране.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 29 август 2013 г. / Печат