Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №327 / 26.08.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­327
гр. Силистра, 26.08.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 327 / 26.08.2013г. от Административен съд - Силистра, Областна служба ,,Изпълнение на наказанията'' и Окръжен съд - Силистра

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИРУП/ - изменение на работен устройствен план за УПИ XXXVI, кв. 1, по плана на ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

Денка Михайлова
За Кмет Община Силистра
съгласно Заповед №ЗК-350/02.09.2013г.

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”

Публикувано на: 04 септември 2013 г. / Печат