Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-355 / 03.09.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-355
гр. Силистра, 03.09.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ – когато кадастралният план или кадастралната карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план, одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Айдемир със Заповед № РД-18-73/11.12.2006 г. на Изпълнителния директор на АК и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-310/23.08.2013 г. от Кръстинка Петрова Тодорова е основателно

Д О П У С К А М

да се изработи проект за изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид на УПИ ІІІ 415, кв. 109 по плана на с. Айдемир, а по кадастрална карта поземлен имот № 00895.502.415.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-350 /02.09.2013 г.

Публикувано на: 04 септември 2013 г. / Печат