Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-360 / 03.09.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-360
гр. Силистра, 03.09.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ - поради настъпили промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът, във връзка с пар. 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ - поради изтичане на сроковете по пар. 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове се прекратява. Това е основание за изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-343/28.08.2013 г. от Йордан Павлов Стоанов и Ганка Христова Стоянова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ VІІ 180, кв. 20 по плана на с. Срацимир.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
на основание Заповед №ЗК-350 /02.09.2013 г.

Публикувано на: 04 септември 2013 г. / Печат