Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-394 / 11.09.2013г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-394
гр. Силистра 11.09.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане и с вх. № УТ -396/10.09.2013 г. от Община Силистра за комплексен проект за инвестиционна инициатива, и след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ - проектиране на ПУП - ПС / план схема/, за създаване на устройствена основа за изграждане на нова ВиК мрежа по ул. ,,Вежен", намираща се в ПИ с идент. 66425.500.5049, по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.
II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за подмяна на съществуващи ВиК мрежи по ул. ,,Вежен".

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”

Публикувано на: 12 септември 2013 г. / Печат