Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-436 / 20.09.2013г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-436
гр. Силистра 20.09.2013 г.

На основание чл. 150, ал. 1, 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило Заявление с мотивирано искане и с вх. № УТ 428/16.09.2013 г. от ,,Стойчеви 57-62'' ООД гр. Добрич за комплексен проект за инвестиционна инициатива, и след като прецених всички факти и обстоятелства от значение за случая, поради кратките срокове за изготвяне на проектна документация

РАЗРЕШАВАМ:

проектиране на КПИИ в части:
I. На основание чл.17, ал.1, чл. 134 ал. 2, т. 6 от ЗУТ - проектиране на ПУП - ИПРЗ / изменение на план за регулация и застрояване/, за създаване на устройствена основа за изграждане на търговско складова база за селскостопанска техника, намиращи се в ПИ с идент. № 41143.500.2397 по КК и КР на село Калипетрово, ул. ,,Милин камък” №26, Община Силистра.
II. На основание чл. 140, ал. 1 и 2 от ЗУТ- проектиране на инвестиционна инициатива за изграждане на търговско - складова база за селскостопанска техника, намиращи се в ПИ с идент. № 41143.500.2397, по КК и КР на село Калипетрово, ул. ,,Милин камък” №26, Община Силистра.

Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание 125, ал. 7 от ЗУТ.

Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се представи за одобрение в комплект с документите по чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов
Директор дирекция „Правна”

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство”

Публикувано на: 23 септември 2013 г. / Печат