Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-437 / 20.09.2013г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-437
гр. Силистра 20.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 2 и т. 8 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 400 / 10.09.2013г. от Стоян Йозеф Холан- управител на ,,Песто - 08'' ЕООД, гр. Силистра

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение и допълнение на план за регулация със план схема към него за създаване на устройствена основа за изграждане на ново водопроводно и канализационно отклонение и привеждане на регулационните граници към имотните за УПИ II872, 873, 8722, кв. 138 по план на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов

младши експерт "Градоустройство"

Публикувано на: 23 септември 2013 г. / Печат