Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №463 / 24.09.2013г.


ЗАПОВЕД
№ 463
гр. Силистра, 24.09.2013г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка чл. 134, ал. (1), т. 1 от ЗУТ – поради настъпили съществени промени в обществено-икономическите и устройствени условия, при които е бил съставен планът и чл. 134, ал. (2), т. 2 от ЗУТ – при изменение на кадастралния план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ -435/17.09.2013 г. от Кудинка Златева Узунова и Дечо Златев Съботинов е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи проект за допълване/поправка на кадастрален план и изменение на плана за регулация в цифров и графичен вид за бивш поземлен имот с кад. № 264, УПИ ІХ 264, кв. 47 по стария кадастрален и регулационен план на с. Смилец, одобрен със заповед № 2302/23.05 1957 г.,съставляващ част от ПИ №280 и ПИ отреден за озеленяване в кв. 33 по плана на с. Смилец, одобрен със Заповед №РД-09-250/07.08.1987 г.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 24 септември 2013 г. / Печат