Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №450 / 23.09.2013г.


З А П О В Е Д
№ 450
гр. Силистра 23.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 8 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 447/ 18.09.2013г. от Ситигаз България ЕАД

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - ИПС - изменение на план схема за бул. ,,Велико Търново'' - /от ул. ,,Ген. Попов'' до ул. ,,Петър Бояджиев''/, за създаване на устройствена основа за изграждане на газоразпределителна мрежа на град Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство”

Публикувано на: 24 септември 2013 г. / Печат