Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №468 / 24.09.2013г.


З А П О В Е Д
№ ­­­­­­­­468
гр. Силистра 24.09.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 364 / 03.09.2013г. от Севим Кязим Алейдинова

ДОПУСКАМ :

Да се изработи проект за изменение на ПУП - /ИПР/ - изменение на план за регулация за привеждане на регулационните граници към имотните за УПИ I427, кв. 37, по план на гр. Силистра, Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт “Градоустройство”

Публикувано на: 25 септември 2013 г. / Печат