Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-890 / 06.12.2013г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-890
гр. Силистра, 06.12.2013 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с  чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ  и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ-850/02.12.2013 г. от ЗК „Казимир – 93” е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация на УПИ VІ  общ., кв. 1 по плана на с. Казимир.
 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистр

Публикувано на: 06 декември 2013 г. / Печат