Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1044/ 21.12.2013 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК- 1044
гр. Силистра 21.12.2013 г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 1 и 3, чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 965/ 20.12.2013г. от Община Силистра

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП – ИПР –изменение на план за регулация за част от УПИ I , кв. 39 по плана на с. Калипетрово, обособена от ПИ № 41143.500.1490 по КК и КР на с. Калипетрово.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 29 януари 2014 г. / Печат