Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-200 / 11.02.2014г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-200
гр. Силистра, 11.02.2014г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т.2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 138/31.01.2014 г. от Юсеин Сали Рифад е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация за УПИ ІХ 166 в кв. 23 по плана на с. Йорданово.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 февруари 2014 г. / Печат