Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-205 / 13.02.2014г.


ЗАПОВЕД
№ 205
гр. Силистра, 13.02.2014г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 5, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и във връзка с пар. 8, ал. 1 и ал. 2, т.2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и след като установих, че подадено Заявление с вх. № УТ – 153/05.02.2014 г. от Нейко Великов Господинов и Станка Великова Господинова е основателно,

Д О П У С К А М

да се изработи служебно проект за изменение на плана за регулация за УПИ V 432 в кв. 32 по плана на с. Проф. Иширково.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 14 февруари 2014 г. / Печат