Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-221 / 13.02.2014г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ 221
гр. Силистра, 13.02.2014г.

На основание чл.44, ал.(1) т.13 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т.1 и чл. 134 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, скица - предложение и Заявление с вх. № УТ- 126/ 29.01.2014г. от ,,МЕТАН ПЛЮС‘‘ ООД

ДОПУСКАМ:

Да се изработи проект за изменение на ПУП - изменение на план за регулация и план за застрояване, за създаване на устройствена основа за изграждане на комплексен обект – газоснабдителна станция за природен газ; пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан и пункт за периодични технически прегледи на автомобили, намиращи се в УПИ I за обществено обслужване, кв. 201 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, съставлявано от ПИ № 66425.501.3017 по КК и КР на гр. Силистра.

Заданието за проектиране да се състави при спазване на изискванията на чл. 125 от ЗУТ и се съгласува от възложителя с РИОСВ на основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ.
Проектът да се изпълни съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра

Съгласувал:
Константина Николова
Ст. Юрисконсулт

Съставил:
арх. Цветомир Панайотов
младши експерт ,,Градоустройство''

Публикувано на: 18 февруари 2014 г. / Печат