Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №РД 09-93-82 / 27.02.2020 г.


З А П О В Е Д
№ РД 09-93-82

гр. Силистра, 27.02.2020 г.

На основание чл. 37 в, ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), като взех предвид сключено споразумение за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с.Богорово, ЕКАТТЕ 04772, общ.Силистра, област Силистра и изготвен Доклад на комисията с вх.№ ПО-09-68-42/26.02.2020 г., назначена със Заповед № РД 09-80-4-1 от 21.11.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Силистра

О П Р Е Д Е Л Я М:

Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи в землището на с. Богорово, ЕКАТТЕ 04772, община Силистра, съобразно сключеното споразумение за ползванемежду собственици и/или ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година.

В границите на масивите за ползване в землището, съобразно споразумението са включени имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл.37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл.72, ал.1 от ППЗСПЗЗ, ползвателите внасят дължимите суми за определените земи по чл. 37в, ал.3, т.2, в 3-месечен срок от публикуването на настоящата заповед на интернет страницата на Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра по следната банкова сметка за чужди средства, а именно:
IBAN: BG44UNCR70003319685471
BIG: UNCRBGSF
Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
Титуляр: Областна дирекция "Земеделие" - гр. Силистра

За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл.37в,ал.3,т.2, съгласно настоящата заповед, директорът на Областна дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на Областна дирекция"Земеделие" - гр.Силистра.

Средното рентно плащане за землищата на община Силистра, съгласно параграф 2е от ЗСПЗЗ е определено от комисия, назначена със заповед № РД 09-04-04/15.01.2019 г. от директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Силистра. За землището на с. Богорово, ЕКАТТЕ 04772, комисията определи средно годишно рентно плащане за отглеждане на едногодишни полски култури в размер на 42.00 лв./дка.

Имоти за които са налице условията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за сключване на едногодишен договор по искане на ползвателя на масива, отправено съответно до Директора на ОД"Земеделие"- Силистра - за земите от ДПФ и до Кмета на Общината за земите от ОПФ са описани в приложение 1 към заповедта.

Имоти - полски пътища, които попадат в масивите за ползване са описани в Приложение 2 към заповедта.

Съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75б от ППЗСПЗЗ, след влизане в сила на заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ ползвателят на съответният масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителни канали които не функционират. Въз основа на подадените заявления за предоставяне на имотите - полски пътища директорът на Областна дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, по реда на чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ.

Общинския съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизане в сила на решението кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на Областна дирекция"Земеделие", определя със заповед цена на имотите - полски пътища в размер на средното рентно плащане за землището.Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на Областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от обявяването й. Ползвателят на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска година.

Неразделна част от настоящата заповед е окончателният регистър по реда на чл.74, във връзка с чл.75а, ал.2 от ППЗСПЗ, регистър на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ и карта за разпределението на масивите за ползване.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица чрез обявяването й съгласно чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ в кметството на с. Богорово, сградата на общинска служба по земеделие Силистра, да се публикува на интернет страницата на община Силистра и на Областна дирекция "Земеделие" гр. Силистра.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от обявяването по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението й.

* Приложение

Д-р НИКОЛАЙ ЧЕРНЕВ
Директор ОД "Земеделие" Силистра

Публикувано на: 17 март 2020 г. / Печат