Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТЕНИ ДЪЛГОСРОЧНА И КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА


Общинска дългосрочна и краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива, в съответствие с НПДЕВИ

Презентация на програмата пред Общинския съвет на Община Силистра

Протокол №22 на Общински съвет-Силистра

Годишен отчет за 2018 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от зее и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Годишен отчет за 2019 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективностпо съгласно чл. 12 от зее и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Силистра

Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ на Община Силистра

Отчет за изпълнение на задълженията по ЗЕВИ на Община Силистра

Публикувано на: 20 декември 2019 г. / Печат