Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед ЗК-1653 / 26.09.2014г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-1653
 гр.Силистра 26.09.2014 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на избори за народни представители на 05.10.2014 г.

З А П О В Я Д В А М:

1.Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20.00 ч. на 04.10.2014 г. до 12.00 ч. на 06.10.2014 г. /деня след произвеждане на парламентарните избори/.

2.Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20.00 часа на 04.10.2014 година до 12.00 часа на 06.10.2014 година / деня след произвеждане на парламентарните избори/.

3.Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 05.10.2014 г., които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 04.10.2014 година до 06.10.2014 година.

Контрол по т.1 на Заповедта възлагам на Николай Николов За Секретар на община Силистра /съгл. Заповед № ЗК - 1437 от 03.09.2014г./, кметовете и кметски наместници по населените места, по т.1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т.2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.

Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината, началник отдел „Инспекторат” при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Николай Николов/п/
За Секретар на община Силистра
/съгл.Заповед № ЗК-1437/03.09.2014г./

Изготвил:
Димитричка Господинова/п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 29 септември 2014 г. / Печат