Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача

Уведомително писмо №1473 / 20.06.2012г.


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
№1473 / 20.06.2012 г.

До Риска Петрова Димова
гр. София, р-н Овча купел
ул. „Любляна” – 8, ет.5
 
До Росица Иванова Михайлова
гр. София, р-н Овча купел
ул. „Любляна” – 8, ет.5

До Лиляна Иванова Иванова
гр.Русе
ул. „Згориград” № 68, вх. 4, ет. 3


Приложено, изпращаме Ви Решение по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ от 26.03.2012 г. на комисията назначена със Заповед № 1585/14.10.2011 г. на Кмета на Община Силистра, с което е определено обезщетение на наследниците на поземлени имоти № 032048, находящ се в землището на с. Бабук, местност „Пенев геран”, община Силистра, който имот е засегнат от сервитута на обект „Преносен газопровод високо налягане и АГРС – Силистра”.
Приложение: по текста


ЗАМ. КМЕТ „УТОС”:........../п/............
(инж. Ив. Лозев)

изготвил:.........../п/.............
(инж. Ел. Петрова – Началник отдел „ГГКА”)

Публикувано на: 21 юни 2012 г. / Печат