Община Силистра с нов официален интернет сайт "silistra.egov.bg".

След 10 април този сайт ще бъде неактивен!

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Достъп до обществена информация


Настоящите правила са утвърдени от кмета на община Силистра със Заповед №ЗК-1646 / 02.11.2021 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им. Публикувани са на сайта на 04.11.2021г.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) С тези правила се уреждат реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявленията и устните запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за отказ или за предоставяне на обществена информация, съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), от служителите в Община Силистра.

(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община Силистра, по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Чл. 2 (1) Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по ЗДОИ субекти.

(2) Настоящите правила се прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община Силистра.

Чл. 3 (1) Целта на вътрешните правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:

 1. Откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 3. Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. Защита на правото на информация;
 5. Защита на личната информация;
 6. Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Чл. 4 (1) Обществената информация, създавана и съхранявана в Община Силистра, е официална и служебна.

(2) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на Кмета на Община Силистра при осъществяване на неговите правомощия.

(3) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на общинската администрация.

Чл. 5 (1) Достъпът до обществена информация е свободен, освен в нормативно предвидените хипотези.

(2) Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

(3) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Чл. 6 (1) Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на Кмета на Общината и Общинския съвет и няма самостоятелно значение, както и когато съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрацията.

(2) Ограничението по ал. 1 не може да се прилага след изтичане на 2 /две/ години от създаването на такава информация.

Чл. 7 С цел осигуряване на прозрачност в дейността на Общинската администрация и за улесняване на гражданите за достъп до обществена информация периодично се публикува, включително на официалната страница на Община Силистра актуална информация, съдържаща:

 1. Подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността на Община Силистра;
 2. Устройствен правилник на общинска администрация;
 3. Адрес, телефони и e-mail на Община Силистра;
 4. Описание на услугите, които Община Силистра предлага на потребителите;
 5. Актуални новини и съобщения.

II. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП

Чл. 8 Достъпът до обществена информация се предоставя срещу заявление, което може да бъде писмено или устно.

Чл. 9 (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Общинския център за информация и услуги /ОЦИУ/ и се регистрират в деловодната система на Община Силистра.

(2) За писмени се считат и заявленията получени по електронен път, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ, като същите се считат за приети след регистрирането им в деловодната система на администрацията.

(3) За улеснение на гражданите и юридическите лица е изготвено заявление - образец за достъп по ЗДОИ /Приложение № 1/, което се предоставя от служител в ОЦИУ, както и на официалния сайт на Община Силистра.

Чл. 10 Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОЦИУ, които ги представят чрез протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществената информация /Приложение № 2/ за регистриране в информационната система на Община Силистра, като и за тях се прилага редът по чл.11, ал. 1 и ал. 2 от вътрешните правила за достъп до обществената информация.

Чл. 11 Начините за подаване на заявления за достъп до обществена информация в Община Силистра са следните:

 1. По пощата на адрес: 7500 гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ №33
 2. По електронната поща на адрес: mаyor@silistra.bg или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от ЗДОИ. В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
 3. В Общинския център за информация и услуги в Община Силистра.

Чл. 12 (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на
  заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или e-mail.

(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 то се оставя без разглеждане.

III. РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 13 (1) Постъпилите заявления за предоставяне на достъп се подават до кмета на Община Силистра за резолюция.

(2) Кметът насочва заявлението до определените с изрична заповед лица в Общината.

(3) Служителят, на когото е възложено изпълнението, подготвя решение за предоставяне или отказ за предоставяне на исканата информация, което съгласува с определения съгласно заповедта юрисконсулт и представя за подпис на Кмета на Община Силистра / Приложения № 4 и № 5/.

(4) Когато информацията се съхранява в повече от една дирекция, изпълнението се осъществява съвместно, а изготвянето на решение се възлага на служителя, определен със Заповед на Кмета да изпълнява разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 14 (1) Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни след датата на регистриране.

(2)В случай, че не е ясно посочено каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това от служителя, на когото е възложено изпълнението и има право да уточни предмета на исканата информация. Срокът по ал.1 започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата обществена информация. Ако заявителят не уточни предмета до 30 /тридесет/ дни, заявлението се оставя без разглеждане, за което заявителят не се уведомява допълнително.

(3)Когато Община Силистра не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението, същото се препраща до компетентния орган, като за това се уведомява заявителят. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. Срокът започва да тече от получаване на препратеното до съответния орган заявление.

(4) Когато Община Силистра не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява за това в 14-дневен срок.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 15 (1) В законоустановения срок от получаване на заявлението се изготвя решение, което съдържа реквизитите по чл. 34, ал. 1 от ЗДОИ:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

(2) Решението за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

(3) В решението могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

(4) В случаите по чл. 30 и чл. 31 от ЗДОИ, срокът по ал.1 се удължава до нормативно определения.

(5) Срокът по ал.1, т. 2 не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Чл. 16 (1) Предоставянето на достъп до обществена информация става в указаната с решението форма.

(2) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие в сградата на Община Силистра;
 2. устна справка;
 3. копия на хартиен носител;
 4. копия на технически носител.

Чл. 17 (1) За предоставения достъп се съставя протокол между съответния служител и заявителя. Протоколът се подписва в два екземпляра от страните. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другият, заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп, се съхраняват в нарочен регистър в ОЦИУ / Приложение 6/.

(2) Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването,служител на Община Силистра изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 1 и не се заплащат разходи по предоставянето.

(3) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се счита за получена от датата на изпращането й.

Чл. 18 В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл.34, ал.4 от ЗДОИ срок или когато не е платил определените разходи, което се удостоверява с платежен документ, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Чл. 19 (1) За предоставяне на обществена информация се заплаща сума съгласно Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, както следва:

 1. Хартия А4 - 1 лист - 0,01 лв.
 2. Хартия А3 - 1 лист - 0,02 лв.
 3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 - 1 стр. - 0,02 лв.
 4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 - 1 стр. - 0,04 лв.
 5. CD диск 700 MB - 1 бр. - 0,26 лв.
 6. DVD диск 4,7 MB - 1 бр. - 0,30 лв.
 7. DVD диск 8,5 MB - 1 бр. - 0,67 лв.
 8. USBфлаш памет 4 GB - 1 бр. - 3,46 лв.
 9. USB флаш памет 8 GB - 1 бр. - 5,72 лв.
 10. USB флаш памет 16 GB - 1 бр.- 7,93 лв.
 11. USB флаш памет 32 GB - 1 бр. - 9,47 лв.

(2) Стойностите по ал.1 не включват ДДС.

(3) Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане в ОЦИУ на разходите според носителя съгласно ал. 1, като екземпляр от платежния документ се съхранява към преписката по заявлението.

V. ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 20 (1) Основанията за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13, ал.2 от ЗДОИ;
 2. достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие;
 3. исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 /шест/ месеца.

(2) В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по ЗДОИ, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

(3) Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

VI. РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 21 Кметът на общината не е длъжен да предоставя информация за повторното и използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване, или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

Чл. 22 Не се представя за повторно използване информация от общинска администрация:

 1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на общинска администрация Силистра;
 2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
 3. която е събрана или създадена от обществени радио - и телевизионни оператори, или техни регионални центрове;
 4. която е събрана или създадена от училища, Държавен архивен фонд, библиотеки, музеи, оркестри и др. научни и културни организации;

Чл. 23 (1) Информацията за повторно използване се предоставя чрез писмено искане /Приложение 3/.

(2) Информацията за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето и, определени с тарифа, приета от Министерски съвет.

Чл. 24 (1) Отказът за предоставяне на информация от общинска администрация за повторно използване се мотивира.

(2) Отказът може да се направи в случаите, когато:

 1. закон забранява предоставянето на исканата информация;
 2. искането не отговаря на условията по чл. 41е от ЗДОИ.

(3) Отказът по ал. 1 съдържа фактическо и правно основание за отказ, датата на вземане на решението и реда на неговото обжалване. В случай на отказ, поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението за отказ се посочва името на носителя на правата или на лицето, от което организацията от обществения сектор е придобила тези права.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. По реда на ЗДОИ може да се иска достъп до обществена информация в очертания в чл. 2 от закона смисъл, но не и само достъп до документи като материален носител на информация.

§2. Документите са материални носители на информация, но ако същата не се претендира като описание на сведение или знание за някого или нещо, а само като искане за предоставяне на документ, то такава не се дължи.

§3. Ако заявителят опише исканата информация, в смисъла, даден й от законодателя, то тогава възниква задължение за нейното предоставяне, ако е налична.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите правила са изготвени на основание чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ.

§2. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на ЗДОИ.

§3. Настоящите правила са утвърдени от кмета на община Силистра със заповед № ЗК 1646 /02.11.2021 г. и на 21.03.2022г. са актуализирани съобразно заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г. на Министъра на финансите на Република България. Същите са в сила от датата на утвърждаването им.

§4. Всички служители на Община Силистра са длъжни да се запознаят с Вътрешните правила за достъп до обществена информация и да ги спазват.

§5. Настоящите правила се публикуват на официалната интернет страница на Община Силистра, ведно с приложенията към тях.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Силистра, и форматите, в които е достъпна

Списък на категориите сведения, обявени от различни нормативни актове за служебна тайна

Приложения:

Регистър на образуваните формални производства по ЗДОИ за 2022 г.

Годишен отчет за постъпилите в Община Силистра заявления за достъп до обществена информация през 2022 г.