Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Отдел "Образование и младежки дейности"

град Силистра, улица "Патриарх Дамян" №5 | E-mail: sil_oobr@abv.bg


Нели Иванова

Началник отдел "Образование и младежки дейности"
Телефон: 086/ 822 141 | 0879/ 524 248

Организира, координира и контролира дейността на отдел "Образование и младежки дейности" и МД "Други дейности по образование" при осъществяване на националната и общинска политика за развитие на образованието и младежките дейности.
Изпълнява функции, свързани с организация на предучилищното и училищно образование и възпитание и младежки дейности като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел "Образование и младежки дейности" като орган на местното самоуправление и администрация.


Росица Димова

Главен експерт "Организация на средното образование"
Телефон: 0889/ 251 569

Координира, подпомага и контролира дейността на общинските училища по изпълнение целите и приоритетите на националната и общинска политика за развитие на образованието и младежките дейности.
Изпълнява функции, свързани с организация на средното образование като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел "Образование и младежки дейности" като орган на местното самоуправление и администрация.


Тодорка Любомирова

Главен експерт "Предучилищно и начално образование"
Телефон: 0879/ 524 254

Планира, организира и контролира дейностите по оптимално функциониране на детските градини и училища.
Изпълнява функции, свързани с организация на предучилищното и начално образование като планиране, контролиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на отдел "Образование и младежки дейности" като орган на местното самоуправление и администрация.


Елина Тончева

Младши експерт "Финансиране на предучилищното и училищното образование"
Телефон: 0879/ 524 256

Планира, организира и контролира дейности, свързани с финансиране на общинските детски градини, училища и ЦПЛР. Изпълнява функции, свързани със съставяне и актуализиране на бюджета във функция "Образование", формиране на работната заплата и допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски градини."


Атанаска Атанасова

Главен експерт "Гражданско образование, социална среда и младежки дейности"
Телефон: 0879/ 524 253

Осъществява дейности, свързани с гражданското образование и възпитание на децата и учениците, социалното и личностно развитие на младите хора като планиране, коригиране, анализиране, реализиране в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел "Образование и младежки дейности" като орган на местното самоуправление и администрация. Осъществява своята дейност в съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020/ и работи в изпълнение на Общинската политика за младежта.


Севда Ружди

Младши експерт "Приобщаващо образование и младежки дейности"
Телефон: 0879/ 407 421

Основна цел - Осъществяване на дейности, свързани с ПО и възпитание на децата и учениците, социално и личностно развитие на млади хора, в съответствие с функциите и компетенциите на Отдел "Образование и младежки дейности", като орган на местното самоуправление и администрация.
- Координира, подпомага и контролира дейността на ЦПЛР.
- Осъществяване на дейност в съответствие с Националната стратегия за младежта (2010-2020), стратегически документи за системата на предучилищното и училищното образованиеи работи в изпълнение на Общинската политика за младежта.Местна дейност "Други дейности по образование"


Виолета Георгиева

Главен специалист "Човешки ресурси и завеждащ административна служба"
Телефон: 086/ 822 450 | 0877/ 737 408

Създава и поддържа ефективна организация на трудовите правоотношения на служителите в МД "Други дейности по образованието" и директорите на общинските детски градини. Отговаря на потребностите от правилната организация и контрола на административно-техническите дейности. Координира връзките с местни и регионални организации и институции. Координира входящата и изходящата кореспонденция на Отдел "Образование и младежки дейности".


Павел Павлов

Старши специалист "Инвеститорски контрол"
Телефон: 0888/ 456 709

Осъществява инвеститорски контрол при строително-ремонтни дейности в общинските детски градини, училища и ЦПЛР, контролира състоянието на сградния фонд.
Участва в процедурите за възлагане на обществени поръчки, касаещи строително-ремонтни дейности в общинските детски градини, училища и ЦПЛР.


Теменужка Йовкова

Главен счетоводител "Училища и други дейности"
Телефон: 086/ 822 157 | 0878/ 135 744

Организира, контролира и отговаря за финансово–счетоводната дейност на МД "Други дейности по образованието" към Дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра, общинските училища и ЦПЛР.


Марийка Куцарова

Счетоводител "Училища и други дейности"
Телефон: 086/ 822 157 | 0898/ 946 772

Изготвя ведомости за заплати на МД "Други дейности по образованието" към Дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра.
Изготвя отчети на извънбюджетни сметки и фондове на общинските училища и ЦПЛР.


Десислава Маринова

Счетоводител "Детски градини"
Телефон: 0878/ 135 370

Организира, контролира и отговаря за финансово–счетоводната дейност на детските градини в община Силистра.


Айсел Ешрефова

Чистач
Телефон: 0884/ 005 317

Поддържа хигиената в сградния фонд на Отдел "Образование и младежки дейности", Община Силистра за създаване на здравословни условия на труд на служителите от отдела.