Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Петър Бояджиев" №29
Директор: инж. Петранка Георгиева | Телефон: 086/ 824 154 | 0879/ 609 930
Помощник-директор "Учебна дейност": инж. Величка Белева | Телефон: 086/ 824 144 | 0879/ 609 933
E-mail: pgmt-ss@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.pgmt-komarov.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден следният прием:


След завършен VІІ клас – 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 1 26

Балообразуване:

Сбор от утроената оценка от теста по математика; оценката от теста по български език и литература; оценките по математика и по информационни технологии от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 3 х (Тест Математика) + 1 х (Тест БЕЛ) + оценка Математика от Удостоверението + оценка Информационни технологии от Удостоверението.
Максимален бал 36!


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Техник по транспортна техника Автотранспортна техника 1 26

Балообразуване:

Сбор от оценките по Български език и литература, Математика и Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 18!


След завършен VІІІ клас - 2 паралелки в задочна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Машинен монтьор Електротехник 1 35
Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост Електрообзавеждане на производството 1 35

Балообразуване:

За професия „Машинен монтьор” – Сбор от оценките по Български език и литература, Математика и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 18!

За професия „Електротехник” – Сбор от оценките по Български език и литература, Математика и Физика и астрономия от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 18!