Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Професионална гимназия по строителство "Пеньо Пенев"


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Македония" №140
Директор: инж. Георги Аврамов | Телефон: 086/ 824 005 | 0894/ 419 645
E-mail: ts_ss@abv.bg
Уеб сайт: www.pgs-silistra.com

За учебната 2015/2016 година е утвърден следният прием:


След завършен VІІ клас – 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Брокер Недвижими имоти 0.5 13
Строителен техник Строителство и архитектура 0.5 13

Балообразуване:

Сбор от утроената оценка от теста по Математика; оценката от теста по Български език и литература; оценките по Физика и астрономия и по Изобразително изкуство от удостоверението за завършен седми клас.
Бал = 3 х (Тест Математика) + 1 х (Тест БЕЛ) + оценка Физика и астрономия от Удостоверението + оценка Изобразително изкуство от Удостоверението.
Максимален бал 36!


След завършен VІІІ клас - 1 паралелка в дневна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Строител Армировка и бетон 0.5 13
Строител Вътрешни облицовки и настилки 0.5 13

Балообразуване:

За двете специалности – Сбор от оценките по Български език и литература, Математика и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 18!


След завършен VІІІ клас - 2 паралелки в задочна форма на обучение

Професия Специалност Паралелки Ученици
Строител Бояджийски работи 1 35
Строител - монтажник Изолации в строителството 1 35

Балообразуване:

За двете професии – Сбор от оценките по Български език и литература, Математика и Химия и опазване на околната среда от свидетелството за завършено основно образование.
Максимален бал 18!