Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

РЦПИОВДУСОП | Ресурсен център - Силистра


Местоположение: град Силистра, пк. 7500, улица "Христо Смирненски" №5
Директор: Недка Русева | Телефон: 086/ 823 612 | 0894/ 419 577
E-mail: r_centerss@abv.bg
Уеб сайт: www.rcsilistra.com
РЦПИОВДУСОП | Ресурсен център - Силистра

Ресурсен център - Силистра е държавно обслужващо звено към МОН за Силистра и областта. Центърът подпомага методическата работа и конкретните учебни ситуации на общообразователния учител. Една от функциите е диагностицирането на дефицити, определяне на потребностите и реално очакваните резултати; координирането на работата между институции и специалисти. Ръководен принцип в дейността на педагозите е, че всяко дете има уникални способности, интереси и потребности.

Осигурено е качествено ресурсно подпомагане за успешно интегриране и включване на децата със специални образователни потребности в общообразователната среда.

Децата със специални образователни потребности /соп/ са тези, които не се справят с приетия общообразователен минимум в училище, поради една от следните причини:

През учебната 2014/2015 година в Ресурсен център - Силистра са обхванати 330 деца със специални образователни потребности, разпределени в 30 групи. За тях се грижи мултидисциплинарен екип от ресурсни учители с бакалавърска и магистърска образователна степен, с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности. Педагозите осъществяват обучителна и корекционна дейност, сътрудничат в процеса на комуникация в семействата на тези деца. Участват в адаптирането на учебния материал и средата в детската градина и училището, предлагат дейности, които съответстват на специфичните интереси и умения на детето и стимулират познавателното му развитие.

В Ресурсният център се осъществяват следните функции – консултативна, образователно-възпитателна, координираща и рехабилитационна.