Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Общински съветници и Кметове - 2019 г.


Провеждане на консултации за състав на ОИК за община Силистра на 16.08.2019 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на общинската администрация


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА ОИК

Относно: Провеждане на консултации за състав на ОИК за община Силистра на 16.08.2019 година от 10:30 часа в Заседателната зала на общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание Указ № 163 от 10.07.2019г.(обн.ДВ,бр.56/16.07.2019г.) на Президента на Република България за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, чл.74,75,76,77,80, чл.81 и § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Решение 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 16.08.2019 година от 10.30 часа в Заседателната зала на общинската администрация щесе проведат консултации за състав на ОИК за Община Силистра.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

  1. Партия ГЕРБ - с 94 народни представители
  2. Коалиция БСП за България - с 79 народни представители
  3. Коалиция "Обединени патриоти" - с 27 народни представители
  4. Партия ДПС - с 25 народни представители
  5. Партия Воля - с 12 народни представители

Партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

- Коалиция "Демократична България- обединение".

Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи).

5. предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни.

6. декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс(Приложение № 1).

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация - тел.086/816-225; ел.адрес: grao@silistra.bg.

С уважение,
Инж.Тихомир Борачев…../п/
За Кмет на община Силистра
/съгл.Заповед № ЗК-1308/02.08.2019г./

Публикувано на: 12 август 2019 г.