Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Общински съветници и Кметове - 2019 г.


Заповед №ЗК-1411 / 27.08.2019 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК-1411
гр.Силистра 27.08.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, от Изборния кодекс, Указ № 163 от 10.07.2019 г../обн.ДВ, бр.56 от 16.07.2019/ Хронограма приета с Решение № 560-МИ от 22.07.2019 г. на ЦИК за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

ОБРАЗУВАМ:

1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., съгласно приложение № 1 и приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.

2. Утвърждавам номерацията на 92/деветдесет и два/ броя избирателни секции от № 001 до 092, като в Заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр. Силистра,  Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с. Айдемир  и  Многопрофилна болница Силистра.

3. В срок не по-късно от 06.09.2019 г./не по късно от 50 дни преди изборния ден/ копие от Заповедта със списък с описание на адресите на секциите да се изпрати на Териториалното звено /ТЗ/  на Главна Дирекция "ГРАО" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София.

4. В срок не по-късно от 11.09.2019 г./не по късно от 45 дни преди изборния ден/ да се уведоми ОИК Силистра за местата за обявяване на избирателните списъци.

Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Заповедта може да се оспорва от заинтересованите лица в тридневен срок от обявяването й пред областния управител..

Мирослав Тодоров/п/
За Кмет на Община Силистра
/съгл.Заповед ЗК-1308/02.08.2019г./  

Съгласувал: /п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил: /п/
Димитричка Господинова
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 05 септември 2019 г.