Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Избори за Общински съветници и Кметове - 2019 г.


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Относно: Провеждане на консултации за състав на СИК за община Силистра на 17.09.2019 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ № 163 от 10.07.2019г.(обн.ДВ,бр.56/16.07.2019г.) на Президента на Република България за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, чл.91, чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Решение 1029 от 10.09.2019г. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 17.09.2019 година от 10.00 часа в Заседателната зала на общинската администрация щесе проведат консултации за състав на СИК за Община Силистра.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

  1. Партия ГЕРБ - с 94 народни представители
  2. Коалиция БСП за България - с 79 народни представители
  3. Коалиция "Обединени патриоти" - с 27 народни представители
  4. Партия ДПС - с 25 народни представители
  5. Партия Воля - с 12 народни представители

Партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени:

  • Коалиция "Демократична България- обединение".

Консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
  2. заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.
  3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно подписано от представляващите партията /коалиция, или заверено копие от такова пълномощно.
  4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за съставите на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква "а".

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация - тел.086/816-225; ел.адрес: grao@silistra.bg.

С уважение,
Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 11 септември 2019 г.