Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Местни избори и Национален референдум - 2015


Покана за консултации за СИК


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Кмета на община Силистра на основание Указ №162 от 10.08.2015 г. на за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, Указ №163 от 10.08.2015 г. на Президента на Р.България за произвеждане на национален Референдум, обн.ДВ бр. 61 / 11.08.2015 г., чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 2 във връзка с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение №1984-МИ / НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, уведомява:

 1. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:
 2. Партия ГЕРБ
 3. Коалиция БСП лява България
 4. Партия ДПС
 5. Коалиция Реформаторски блок (РБ)
 6. Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМР
 7. Коалиция България без цензура (ББЦ)
 8. Партия Атака
 9. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

На 16.09.2015 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Силистра ще се проведат консултациите за състав на Секционни избирателни комисии за община Силистра.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

 • имената и ЕГН на предложените лица;
 • длъжността в комисията, за която се предлагат;
 • образование, специалност;
 • партия или коалиция, която ги предлага,
 • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и кметове 10.08.2015г.; или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се упълномощават пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация – тел.086/ 816-225; ел. адрес: grao@silistra.bg.

Публикувано на: 10 септември 2015 г.