Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2013


Заповед №649 / 08.05.2013 г.


ЗАПОВЕД
№ 649
гр.Силистра 08.05.2013 година

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за опазване на обществения ред и чистота в община Силистра с цел осигуряване на нормална обстановка по време на произвеждане на парламентарните избори на 12.05.2013 година

ЗАПОВЯДВАМ:

1.Забранявам продажбата на алкохолни напитки и пиво в магазини, заведения и други от 20.00 ч. на 11.05.2013 г. до 12.00 ч. на 13.05.2013 г. /деня след произвеждане на парламентарните избори/.
2.Забранявам употребата на алкохол, включително и пиво на обществени места от 20.00 часа на 11.05.2013 година  до 12.00 часа на 13.05.2013 година / деня след произвеждане на парламентарните избори/.
3.Забранявам всякакви масови прояви, и провеждането на събори в населените места на 12.05.2013 г., които ще създадат предпоставки за нарушаване на обществения ред от 11.05.2013 година до 13.05.2013 година.

Контрол по т.1 на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на община Силистра, кметовете и кметски наместници по населените места, по т.1, 2 и 3 на инспектората при Община Силистра, по т.2 и 3 на органите на ОД на МВР град Силистра.

Настоящата Заповед да се връчи на Секретаря на общината,  началник отдел „Инспекторат” при община Силистра, ОД на МВР Силистра, кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Д-р Юлиян Найденов/п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:/п/
Ростислав Павлов
Секретар на община Силистра

Изготвил:/п/
Димитричка Господинова
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 08 май 2013 г.