Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2014


Покана относно: Назначаване състава на подвижна секционна избирателна комисия


П О К А Н А

Кмета на община Силистра на основание Указ № 201от 05.08.2014г. на Президента на Р.България, обн.ДВ бр.65/06.08.2014г., във връзка с чл.90, чл. 91, Решение № 672-НС от 13.08.2014. на ЦИК, свиквам за провеждане на консултации за назначаване състав на подвижна секционна избирателна комисия, парламентарно представените партии и коалиции, които имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите – 05.10.2014 г. –партия „ГЕРБ”, коалиция ”Коалиция за България”, партия „Движение за права и свободи” (ДПС) и партия „Атака”.

В консултациите участват още и Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, движение Гергьовден”, Коалиция „Реформаторски блок”, които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Република България.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага, телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 05.08.2014 год.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващите партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;         

4.Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите или коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Консултациите ще се проведат на 16.09.2014 година от 10.00.часа в Заседателната зала на общинската администрация.

С уважение,
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра

Публикувано на: 16 септември 2014 г.