Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2017


Заповед №ЗК-181 / 31.01.2017 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-181
гр.Силистра, 31.01.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 2  от Изборния кодекс,  Указ №59 от 24.01.2017 г. /обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017/ Хронограма приета с Решение №4125-НС от 26.01.2017 г., поправена с Решение №4140-НС от 27.01.2017 г.

ОБРАЗУВАМ:

  1. 92 /деветдесет и два/ броя избирателни секции на територията на община Силистра за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г., съгласно приложение № 1 и приложение 2, които са неразделна част от настоящата заповед и описание на административните адреси по секции в Община Силистра.
  2. Утвърждавам номерацията на избирателните секции  92/деветдесет и два/ броя избирателни секции от № 001 до 092, като в заповедта са включени и секциите в Дом за стари хора гр. Силистра,  Дом за лица с физически увреждания с. Айдемир  и  Многопрофилна болница Силистра.
  3. В срок не по-късно от 03.02.2017 г./не по късно от 50 дни преди изборния ден/ списък с описание на адресите на секциите да се изпрати на  Главна Дирекция "ГРАО" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство София, РИК Силистра и Областния управител на област Силистра.
  4. В срок не по-късно от 08.02.2017 г./не по късно от 45 дни преди изборния ден/ да се уведоми РИК Силистра за местата за обявяване на избирателните списъци и местата за гласуване.

Настоящата Заповед да се обяви на населението на Община Силистра чрез средствата за масово осведомяване, да се постави на информационното табло на общинската администрация, на официалният сайт на община Силистра, а копие от заповедта и списък с описание на адресите, на секциите да се предостави на ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 43-ото НС.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Ростислав Павлов Секретар на Община Силистра.

Заповедта може да се обжалва в срок от 7 /седем/ дни пред областния управител на област Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 02 февруари 2017 г.