Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Парламентарни избори - 2017


Покана за консултации за СИК


Относно: Провеждане на консултации за състав на СИК за община Силистра на 13.02.2017 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинската администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Указ № 59 от 24.01.2017г.(обн.ДВ,бр.9/26.01.2017г.) на Президента на Република България за произвеждане на избори за Народно събрание, чл.91, чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, Решение 4182-НС от 01.02.2017г. на ЦИК, Решение № 10-НС от 06.02.2017г. на РИК Силистра, Ви уведомявам, че на 13.02.2017 година от 10.00 часа в Заседателната зала на общинската администрация щесе проведат консултации за състав на СИК за Община Силистра.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

 1. Партия ГЕРБ -84 народни представители
 2. Коалиция БСП лява България - 38 народни представители
 3. Партия ДПС - 30 народни представители
 4. Коалиция Реформаторски блок (РБ) - 22 народни представители
 5. Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМР - 17 народни представители
 6. Коалиция България без цензура (ББЦ) - 14 народни представители
 7. Партия Атака - 11 народни представители
 8. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) -11 народни представители
 9. Нечленуващи в парламентарни групи - 13 народни представители

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
  • три имена и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
 3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация - тел.086/816-225;  ел.адрес: grao@silistra.bg.

С уважение,
Денка Михайлова /п/
За Кмет на община Силистра
/съгл. Заповед №ЗК-227 / 06.02.2017 г./

Публикувано на: 07 февруари 2017 г.