Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Покана за консултации за СИК


ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СИК

Относно: Провеждане на консултации за състав на СИК за община Силистра на 27.09.2016 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинската администрация

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание Решение на Народното събрание от 29.07.2016г., обн.ДВ,бр.60/02.08.2016г. за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, Указ № 279 от 08.08.2016г. на Президента на Р.България за произвеждане на национален Референдум,  обн.ДВ бр.65/19.08.2016г., чл.90,чл.91, чл.92, чл.95, чл.96, § 1, т.10 от ДР на Изборния кодекс, чл.7, във връзка  с § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение 3524-ПВР/НР от 16.09.2016г. на ЦИК, Ви уведомявам, че на 27.09.2016 година от 10:00 часа в Заседателната зала на общинската администрация щесе проведат консултации за състав на СИК ЗА Община Силистра.

Представителите на парламентарно представените партии и коалиции:

 1. Партия ГЕРБ - 84 народни представители
 2. Коалиция БСП лява България - 38 народни представители
 3. Партия ДПС - 30 народни представители
 4. Коалиция Реформаторски блок (РБ) - 23 народни представители
 5. Коалиция Патриотичен фронт - НФСБ и ВМР - 17 народни представители
 6. Коалиция България без цензура (ББЦ) - 14 народни представители
 7. Партия Атака - 11 народни представители
 8. Коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) - 11 народни представители
 9. Нечленуващи в парламентарни групи - 12 народни представители

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

 1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименование на партията или коалицията, която прави предложението
  • три имена и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.
 2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08 август 2016г. или копие от решение за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;
 3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;
 4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

Консултациите ще се проведат при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решенията на ЦИК.

Лице за контакти: Димитричка Господинова, Началник отдел в общинска администрация - тел.: 086/ 816 - 225;  E-mail: grao@silistra.bg.

С уважение,
Д-р Юлиян Найденов /п/

Кмет на община Силистра

Публикувано на: 19 септември 2016 г.