Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Заповед №ЗК-1595 / 18.10.2016 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-1595
гр.Силистра, 18.10.2016 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 година и Изборния кодекс

Н А Р Е Ж Д А М:

1. На 05.11.2016 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул."Драгоман" по ул."Москва" и ул."Гено Чолаков" до пресечката с ул."Патриарх Дамян". От ул."Патриарх Дамян" по ул."Кап.Мамарчев" и по ул."Дочо Михайлов" до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 13.00 часа на 05.11.2016 г. до 20.30 часа на 05.11.2016 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

2. На 06.11.2016 г. от 19.00 часа до 06.00 часа на 07.11.2016 г. да се затвори ул. "д-р Петър Берон" от отсечката на ул."Добруджа". От пешеходната пътека пред аптека "Марешки" по ул."Симеон Велики" по ул. "Добруджа" от ОББ до отсечката към ул. "Добрич". По ул. "д-р Петър Вичев" до отсечката към ул. "Ал.Стамболийски", като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По посочените маршрути,часове и дати ще се движат само служебно ангажираните МПС на Община Силистра, общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан, Ситово и МПС на ОД на МВР Силистра, РПУ Тутракан, РПУ Дулово.

3. Забранява се движението на по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на РИК - Силистра, ОД на МВР - Силистра, Кметовете на общините Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан, Медиите за осведомяване на гражданите, Пътно поддържане - ООД" село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов /п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов /п/
Секретар на община Силистра;

Изготвил:
Димитричка Господинова /п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 19 октомври 2016 г.