Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Президентски избори и Национален референдум - 2016


Заповед №ЗК-1609 / 19.10.2016 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1609
гр.Силистра, 19.10.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс и §2 от ПЗР от ЗПУГДВМС, Решение №3524-ПВР/НР от 16.09.2016 г., Решение №3795-ПВР/НР от 18.10.2016 г., на ЦИК, Решение №10-ПВР/НР от 17.09.2016 г. на РИК Силистра, относно произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016 г.

О Б Р А З У В А М:

1. Избирателна секция 1 /един/ брой с подвижна избирателна урна на територията на община Силистра за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06.11.2016 г., съгласно приложения списък със заявления на основание чл. 37 от ИК, което е неразделна част от настоящата заповед.

2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Районна избирателна комисия Силистра.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов/п/
Кмет на община Силистра

Съгласувал:
Ростислав Павлов/п/
Секретар на община Силистра

Изготвил:
Димитричка Господинова/п/
Началник отдел ГРАО

Публикувано на: 19 октомври 2016 г.